WETTELIJKE BEPALINGEN

 

Nestlé Enterprises S.A., handelend namens haar divisie Nestlé Purina Petcare Europe (Purina), zet zich in om het vertrouwen van de gebruikers van onze Website te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website.

1. AANVAARDBAAR GEBRUIK

Het staat u vrij om onze Website te verkennen en, indien beschikbaar, materiaal bij te dragen, zoals vragen, berichten en multimedia-inhoud (bijvoorbeeld foto’s of video’s).

Het gebruik van de Website en het daarop geplaatste materiaal mag echter op geen enkele wijze illegaal of aanstootgevend zijn.  Let erop dat u :

 

(a) het recht op privacy van anderen niet schendt;

(b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;

(c) geen uitspraken doet die lasterlijk zijn (ook jegens Purina), betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat bevorderen of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;  ;

(d) geen bestanden uploadt die virussen bevatten of tot beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken; of

(e) de integriteit van de Website anderszins in gevaar brengt.

 

We wijzen u erop dat Purina alle inhoud van de Website kan verwijderen waarvan zij meent dat die illegaal of aanstootgevend is.

2. GEGEVENSBESCHERMING

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal. Privacyverklaring

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1. Inhoud verstrekt door Purina

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens Purina op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten en afbeeldingen) zijn eigendom van Purina of haar licentiegevers.

U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud (bv. © 2015 Purina).

3.2. Door u aangeboden inhoud

U verklaart aan Purina en staat ervoor in dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel over de rechten beschikt (d.w.z. toestemming hebt gekregen van de houder van de rechten) om dergelijke inhoud (bv. foto's, video's, muziek) bij te dragen aan de Website.

U stemt ermee in dat dergelijke inhoud als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld en verleent Purina een royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de door u verstrekte inhoud te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, verzenden, publiceren of uitzenden) voor doeleinden die verband houden met haar activiteiten.

Merk op dat Purina zelf kan beslissen om deze inhoud al dan niet te gebruiken en dat Purina reeds gelijkaardige inhoud kan hebben ontwikkeld of dergelijke inhoud van andere bronnen kan hebben verkregen, in welk geval alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij Purina en haar licentiegevers blijven.

3.3. Regels voor consumentenbeoordelingen en beoordelingsservice

In aanvulling op deze voorwaarden gelden de volgende aanvullende regels voor beoordelings- en recensiediensten. Om inhoud in te dienen voor een beoordelings- en recensiedienst die beschikbaar is op deze Website (zoals tekst, foto, video, gelijkenis of andere materiaal of informatie), moet u 18 jaar of ouder zijn, of toestemming hebben van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen. Als u vooraf een betaling of belofte van betaling hebt ontvangen in ruil voor uw voorgesteld inzending; of als u een stimulans hebt ontvangen zoals gratis producten, kortingen, geschenken, inzendingen voor sweepstakes, moet u dit vermelden in uw inzending. Als u een werknemer van Purina bent of werkt voor een bedrijf of instantie die door Purina is ingehuurd, dan hebt u die relatie bekendgemaakt.

Alle inhoud die u indient is accuraat en is gebaseerd op uw werkelijke ervaring met het product dat wordt beoordeeld. Het zal geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzending, niet Purina.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel Purina alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van het materiaal op onze Website te garanderen en storingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u directe (bv. computerstoringen) of indirecte (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Purina. Purina heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Daarom raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft Purina daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met Purina of dat de inhoud van uw website door Purina wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

5. CONTACT OPNEMEN

Deze website wordt beheerd door Nestlé Enterprises S.A., handelend via haar divisie Nestlé Purina Petcare Europe, 12 Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, Zwitserland.

Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen.

6. WIJZIGINGEN/H3>

PURINA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE WIJZIGEN. GELIEVE DEZE PAGINA VAN TIJD TOT TIJD TE RAADPLEGEN OM KENNIS TE NEMEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN EVENTUELE NIEUWE INFORMATIE.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

U en Purina komen overeen dat alle vorderingen en geschillen die verband houden met de Website worden beheerst door het Zwitserse recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het kanton Vaud.

 

Copyright© 2022