ANDMEKAITSETEATIS

Aprill 2022

Teatise kohaldamisala

Lugege see andmekaitseteatis (edaspidi: teatis) hoolikalt läbi, et mõistaksite teie isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja meetodeid. Teatis kehtib isikute suhtes, kes kasutavad Nestlé teenuseid tarbijana (edaspidi: tarbija) või töötavad mõne Nestlé kliendi, edasimüüja, tarnija või muu koostööpartneri juures (edaspidi: klient) (edaspidi koos: teie). Teatises kirjeldatakse, kuidas Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe (edaspidi: Nestlé, meie, me) kaudu, teie isikuandmeid kogub, kasutab ja avaldab. Lisaks selgitatakse, kuidas pääsete oma isikuandmetele ligi, saate neid ajakohastada ja teha teatud valikuid isikuandmete kasutamisel.

Selles teatises käsitletakse nii veebis kui ka veebiväliselt kasutatavaid isikuandmete kogumistoiminguid eri kanalites, nagu veebisaidid, rakendused, kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikud, registreerimisvormid veebis ja väljaspool veebi, klienditeenindus, müügikohad, üritused, kaubandusmessid, laadad, näitused, müügiesindaja külastused. Pange tähele, et me võime koguda isikuandmeid eri allikatest (veebisait, väljaspool veebi toimuv üritus) ja eri seadmete kaudu. Andmekogumise ühe osana koondame isikuandmeid, mille kogusime algselt Nestlé eri struktuuriüksuste või koostööpartnerite käest. Kui soovite teavet eelmainitu vaidlustamise kohta, vt  9. lõiku.

Kui te ei esita meile vajalikke isikuandmeid (teatame andmete esitamise vajadusest, viidates sellele näiteks registreerimisvormil) , siis ei pruugi meil olla võimalik teile oma kaupu ja/või teenuseid pakkuda. Võime teatist aeg-ajalt muuta (vt 11. lõiku)..

 

Teatis sisaldab tähtsat teavet alljärgneva kohta.

 

1. ISIKUANDMETE ALLIKAD

See teatis kehtib isikuandmetele, mida me kogume teie käest või teie kohta allpool kirjeldatud viisidel (vt 2. lõiku), järgmistest allikatest:

Nestlé veebisaidid Nestlé veebisaidid. Nestlé enda või Nestlé nimel hallatavad tarbijatele või klientidele suunatud veebisaidid, sh saidid, mida me haldame oma domeenide/internetiaadresside kaudu ja minisaidid, mida me haldame kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikes, nt Facebookis (edaspidi: veebisaidid).

Nestlé mobiilisaidid/-rakendused Nestlé enda või Nestlé nimel hallatavad tarbijatele või klientidele suunatud mobiilisaidid või -rakendused, nagu nutitelefoni äpid.

E-post, tekstisõnumid ja muud elektroonilised teated. Teie ja Nestlé elektrooniline suhtlus, sealhulgas, kuid mitte ainult personaalsete meilikampaaniate kaudu.

Nestlé klienditeenindus Suhtlus meie klienditeeninduskeskusega (edaspidi: klienditeenindus).

Formulários de inscrição offline. Registos impressos e formulários similares que a Nestlé recolhe através de, por exemplo, correio postal, demonstrações em lojas , concursos e outras promoções ou eventos

Interações com publicidade. Interações com os anúncios publicitários da Nestlé (por exemplo, se o Consumidor interagir com um dos anúncios da Nestlé em sites de terceiros, poderemos receber informações sobre essa interação).

Meie loodud andmed. Teiega suhtlemise käigus võime koondada teie isikuandmeid (nt meie veebisaitidel tehtud ostude kohta).

Muudest allikatest pärinevad andmed. Kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikud (nt Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube); turu-uuringud (kui tagasisidet ei anta anonüümselt); kolmandate osaliste andmete pakkujad; Nestlé müügiedenduspartnerid; avalikult kättesaadavad allikad ja teiste ettevõtete omandamisega seoses saadud andmed.

2. TEIE KOHTA KOGUTAVAD ISIKUANDMED JA NENDE KOGUMISVIISID

Olenevalt sellest, kuidas te Nestléga suhtlete (veebis, veebiväliselt, telefonitsi jne), kogume teilt eri liiki andmeid, nagu on kirjeldatud allpool.

Kontaktandmed. See hõlmab mistahes teie esitatud teavet, mis lubaks meil teiega ühendust võtta, nt nimi, postiaadress, meiliaadress, sotsiaalvõrgustiku andmed või telefoninumber.

Konto sisselogimisandmed.  Mistahes teave, mis on vajalik teie kontole juurdepääsuks, nt kasutajatunnus/meiliaadress, ekraaninimi, parool taastamatul kujul ja/või turvaküsimus ning -vastus.

Demograafilised andmed ja huvialad. Mistahes teave, mis kirjeldab teie demograafilisi või käitumuslikke omadusi, nt sünniaeg, vanus või vanusevahemik, sugu, geograafiline asukoht (nt sihtnumber), lemmiktooted, hobid ja huvialad ning leibkonna või elusviiside teave.

Teie arvutist/mobiilseadmest pärinev teave. Mistahes teave arvutisüsteemi või muu seadme kohta, mida kasutate meie veebisaidile või rakendusele juurdepääsuks, nt IP-aadress, mida kasutatakse teie arvuti või seadme ühendamiseks Internetiga, operatsioonisüsteemi tüüp ning veebilehitseja tüüp ja versioon. Kui külastate Nestlé veebisaiti või rakendust mobiilseadmega (nt nutitelefoniga), kuuluvad loa olemasolul kogutud teabe hulka teie telefoni unikaalne ID, reklaami ID, geograafiline asukoht jms mobiilseadmeandmed.

Veebisaitide kasutamise / suhtluse teave. Kui navigeerite meie veebisaitidel või uudiskirjades ja reageerite neile, kasutame automaatseid andmekogumistehnoloogiaid, et hankida teie tegevuse kohta kindlat teavet, nt millistele linkidele klõpsate, milliseid lehti või sisu vaatate ja kui kaua te seda teete jms, samuti statistikat teie reageerimise kohta, nagu sisule reageerimise aeg, allalaadimise tõrked ja teatud lehtede külastamise kestus. Seda teavet kogutakse nii analüütilistel kui ka reklaamieesmärkidel automatiseeritud tehnoloogiate abil, nagu küpsised ja veebimajakad, ning kogutakse ka kolmandate osaliste jälgimise kaudu. Teil on õigus eelmainitud tehnoloogiate kasutamine vaidlustada, vt 4. lõiku..

Turu-uuringud ja tarbija või kliendi tagasiside. Mistahes teave, mida te jagate meiega vabatahtlikult seoses meie toodete ja teenuste kasutuskogemusega.

Tarbija või kliendi loodud sisu. Mistahes sisu, mille te loote ja mida jagate meiega kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikes või laadite üles mõnele meie veebisaitidest või rakendustest, sh kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikku kasutades (nt Facebook). Sellise sisu hulka kuuluvad nt fotod, videod, isiklikud lood vms meediasisu. Loa olemasolul kogume ja avaldame tarbijate ja klientide loodud sisu seoses mitmesuguste tegevustega, sh konkursid ja muu müügiedendus, veebisaidi funktsioonid, klienditeenindus ja kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustike kasutamine.

Kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustiku teave Mistahes teave, mida te jagate avalikult kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikus või teave, mis moodustab osa teie profiilist kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikus (nt Facebook , LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), mida te lubate kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikul meiega jagada. Sellise teabe hulka kuuluvad nt teie kontoteave (nt nimi, meiliaadress , sugu, sünnipäev, elukohajärgne linn, profiilipilt, kasutajatunnus, sõprade nimekiri jne) ja muu informatsioon või tegevused, mida lubate kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikul jagada. Saame teie kolmanda osalise sotsiaalvõrgustiku profiili teabe (või osa sellest) iga kord, kui laadite alla Nestlé veebirakenduse või suhtlete sellega kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikus (nt Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube); iga kord, kui kasutate sotsiaalvõrgustiku funktsiooni , mis on integreeritud Nestlé saidiga (nt Facebook Connect); või iga kord, kui suhtlete meiega kolmanda osalise sotsiaalvõrgustiku vahendusel. Kui soovite lisateavet, kuidas Nestlé hangib teie andmeid kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikest või kuidas keelata sellise sotsiaalvõrgustikuteabe jagamine, külastage asjaomase kolmanda osalise sotsiaalvõrgustikku.

Makse- ja finantsteave. Igasugune informatsioon, mida vajame tellimuse täitmiseks või mida kasutate ostu tegemisel, nt teie deebet- või krediitkaardiandmed (kaardiomaniku nimi, kaardi number, kehtivuse lõpp jne) või muud makseviisid (nende olemasolu korral). Nii meie ise kui meie maksetöötluse pakkuja(d) käsitleme makse- ja finantsandmeid viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate seaduste, määruste ja turvastandarditega, nagu PCI DSS.

Kõned klienditeeninduskeskusesse.. uhtlust meie klienditeenindusega võidakse kooskõlas kohaldatava õigusega kohaliku töö eesmärgil (nt kvaliteedi tagamine või koolitamine) salvestada või kuulata. Maksekaardiandmeid ei salvestata. Kui õigusaktid seda nõuavad, teavitatakse teid salvestamisest kõne alguses.

Delikaatsed isikuandmed. Meie eesmärk ei ole koguda või muul viisil töödelda oma tavapärase äritegevuse käigus delikaatseid isikuandmeid. Kui teie delikaatsete isikuandmete töötlemine osutub mingil põhjusel vajalikuks, lähtume teie varasemast selgesõnalisest nõusolekust vabatahtlikuks töötlemiseks (nt turunduseesmärgil). Kui töötleme teie delikaatseid isikuandmeid muul eesmärgil, põhineb see järgmistel õiguslikel alustel: (i) kuritegude tuvastamine ja ennetamine (sh pettuse ennetamine); ja (ii) kohaldatava õiguse järgimine (nt mitmekesisusega seotud aruandluskohustuse täitmine).

3. LASTE ISIKUANDMED

Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid. Kui selgub, et oleme tahtmatult kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, eemaldame need viivitamata oma arhiivist. Nestlé võib siiski koguda alla 13-aastase lapse isikuandmeid otse tema vanematelt või hooldajatelt ja selle isiku selgesõnalisel nõusolekul.

4. KÜPSISED / MUU SARNANE TEHNOLOOGIA, NAGU LOGIFAILID JA VEEBIMAJAKAD

Küpsised / muu sarnane tehnoloogia.  Selleks, et tutvuda küpsiseseadete haldamise ja üksikasjaliku teabega, milliseid küpsiseid või milleks me kasutame, lugege küpsiste teatist

Logifailid Kogume teavet logifailide kujul, mis salvestavad veebisaidil toimuvat ja koguvad teie sirvimisharjumuste kohta statistilisi andmeid. Sellised kanded luuakse automaatselt ja need aitavad meie veebisaidilt vigu leida, selle toimivust parandada ning seda turvalisena hoida.

Veebimajakad Veebimajakad (tuntud ka veebilutikatena) on väikesed koodistringid, mis lisavad veebilehele või meilile graafilise kujundi, et see saadaks meile andmeid. Veebimajakate kaudu kogutud teave sisaldab selliseid andmeid, nagu IP-aadress, aga ka teavet, kuidas kasutaja reageerib meilikampaaniale (nt meili avamise aeg, milliseid linke te meilis klõpsate jne). Kasutame oma veebisaitidel veebimajakaid või lisame neid teile saadetavatesse meilidesse. Kasutame veebimajakate informatsiooni mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult lehel toimuva liikluse, kordumatute külastajate loendamise, reklaami, meiliturunduse hindamise ja aruandluse ning isikupärastamise tarbeks.

5. ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Järgnevates lõikudes kirjeldatakse eesmärke, milleks me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, ning igaks eesmärgiks kogutavate isikuandmete liike. Pange tähele, et mitte kõik loetletud kasutusvaldkonnad ei kehti kõigile isikutele.

Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

Põhjused

Meie õigustatud huvid

Tarbija- või klienditeenindus. Tarbija- või klienditeenindus. Kasutame teie isikuandmeid tarbija- või klienditeeninduse eesmärgil, mis hõlmab ka teie päringutele vastamist. Harilikult tähendab see teatud kontaktandmete ja päringu põhjusega seotud informatsiooni (nt tellimuse olek, tehniline probleem, küsimus/kaebus toote kohta, üldine küsimus jne) kasutamist.

 • Lepinguliste kohustuste täitmine
 • Õiguslikud kohustused
 • Meie õigustatud huvid
 • Toodete ja teenuste parandamine ning uute arendamine
 • Töö tõhustamine

Konkursid, turundus ja muu müügiedendus. Teie nõusolekul (kui see on nõutud) kasutame teie isikuandmeid toodete või teenuste kohta informatsiooni edastamiseks (nt turundus või kampaaniad või müügiedendus). See võib toimuda kohaldatava õigusega lubatud piires nii meili, reklaami, tekstisõnumi, telefonikõne kui ka postisaadetise teel. Osa meie kampaaniaid toimuvad kolmandate osaliste hallatavatel veebisaitidel ja/või sotsiaalvõrgustikes. Teie isikuandmete kasutamine on vabatahtlik, mis tähendab et võite isikuandmete töötlemise eelmainitud eesmärkidel vaidlustada (või teatud riikides ka juba antud nõusoleku tagasi võtta). Kui soovite üksikasjalikku teavet turunduseelistuste muutmise kohta, vt 9 ja 10 lõiku. Täpsemat teavet konkursside ja muude müügiedendustegevuste kohta saate ametlikest eeskirjadest või juhistest, mis avaldatakse koos iga konkursi/müügiedendustegevusega.

 • Teie nõusolekul (kui see on nõutud)
 • Lepinguliste kohustuste täitmine
 • Meie õigustatud huvid
 • Uurimine, millised meie tooted ja teenused võiksid teile huvi pakkuda ja nende tutvustamine teile
 • Uute toodete või teenuste jaoks tarbijate või klientide määratlemin

Kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikud Kasutame teie isikuandmeid, kui te kasutate kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustike funktsioone (nt meeldivaks märkimine), et teile reklaame näidata ja teid kolmandate osaliste võrgustikes kaasata. Kui soovite selliste funktsioonide toimimise, teie kohta hangitavate profiiliandmete ning selle tegevuse keelamise asjus lisateavet, siis lugege asjaomase kolmanda osalise sotsiaalvõrgustiku andmekaitseteatist.

Isikupärastamine (veebis ja veebiväliselt). Teie nõusolekul (kui see on nõutud) kasutame teie isikuandmeid, et (i) analüüsida teie eelistusi ja harjumusi (ii) prognoosida teie profiili analüüsi põhjal teie vajadusi; (iii) parandada ja isikupärastada teie kasutajakogemust meie veebisaitidel ja rakendustes; (iv) veenduda, et meie veebisaitide/rakenduste sisu on teile ja teie arvuti või muu seadme jaoks optimaalne; (v) pakkuda teile sihtreklaami ja -sisu ning (vi) võimaldada teil kasutada interaktiivseid funktsioone, kui peaksite seda soovima. Näiteks peame meeles teie kasutajatunnuse/meiliaadressi või ekraaninime, et saaksite meie veebisaiti järgmisel korral külastades kiiresti sisse logida või taastada lihtsa vaevaga tooted, mille varem ostukorvi lisasite. Sellise teabe alusel ja teie nõusolekul (kui see on nõutud) kuvame teile ka spetsiaalset Nestlé sisu või müügiedendustegevust, mis kattub teie huvidega. Teie isikuandmete kasutamine on vabatahtlik, mis tähendab et võite isikuandmete töötlemise eelmainitud eesmärkidel vaidlustada. Lisateavet töötlemise keelustamise kohta lugege 10 lõigust.

 • Teie nõusolekul (kui see on nõutud)
 • Meie õigustatud huvid
 • Uurimine, millised meie tooted ja teenused võiksid teile huvi pakkuda ja nende tutvustamine teile
 • Uute toodete või teenuste jaoks tarbijate või klientide määratlemine

Tellimuse täitmine. Kasutame teie isikuandmeid tellimuse töötlemiseks ja saatmiseks, tellimuse olekust teavitamiseks, aadressi parandamiseks ja isikusamasuse tõestamiseks ning muude pettusi ennetavate tegevuste tarbeks. See hõlmab teatud isiku- ja makseandmete kasutamist.

Muud üldised eesmärgid (nt sise- või turu-uuringud, analüütika, ohutus).  Kooskõlas kohaldatava õigusega kasutame teie isikuandmeid üldistel ärieesmärkidel, nt teie konto haldamine, sise- või turu-uuringute korraldamine ja reklaamikampaania tulemuslikkuse mõõtmine. Kui teil on mitu Nestlé kontot, jätame endale õiguse liita need üheks kontoks. Lisaks kasutame teie isikuandmeid kommunikatsiooni ning IT- ja turvasüsteemide haldamiseks ja tööks.

 • Lepinguliste kohustuste täitmin
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutud)
 • Õiguslikud kohustused
 • Meie õigustatud huvid
 • Toodete ja teenuste parandamine ning uute arendamine
 • Töö tõhustamine
 • Proteger os bens e o pessoal da Nestlé
 • Meie süsteemide, võrkude ja töötajate kaitsmine

Juriidilised põhjused või ettevõtete ühinemine/omandamine. Kui Nestlé või selle varad omandatakse või ühendatakse teise ettevõttega (sh pankroti tagajärjel), jagame teie isikuandmeid oma õigusjärglastega. Lisaks avaldame teie isikuandmed kolmandatele osalistele, (i) kui seda nõuab kohaldatav õigus; (ii) osaledes kohtumenetluses; (iii) vastates pädeva õiguskaitseasutuse päringule; (iv) et kaitsta meie õigusi, privaatsust, turvalisust või vara; või (v) et täita mistahes lepingut või meie veebisaidi tingimusi

 • Õiguslikud kohustused
 • Meie õigustatud huvid
 • Õiguslike kohustuste täitmine
 • Meie vara ja töötajate kaitsmine

6. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Nestlé töötleb teie esitatud isikuandmeid kooskõlas selle andmekaitseteatisega. Jagame teie isikuandmeid asjaomase Nestlé ettevõttega riigis, kus te isikuandmed esitasite, et pakkuda teile paremat teenust, aga ka turundus- ja ärieesmärkidel, sh müügivihjete andmiseks.

Lisaks nimetatud Nestlé struktuuriüksustele, keda on mainitud vastutavate andmetöötlejate ja nende kontaktandmete lõigus((vt 12. lõiku), jagame teie isikuandmeid järgmiste kolmandate osalistega.

Teenuseosutajad Tegemist on ettevõtteväliste äriühingutega, kelle abi me kasutame oma äritegevuses (nt tellimuste täitmine, maksete töötlemine, pettuste avastamine ja isikusamasuse kontrollimine, veebisaidi käitamine, tugiteenuste pakkumine, müügiedendus, veebisaidi arendamine, andmeanalüüs, CRC jne). Teenuseosutajatel ja nende valitud töötajatel on lubatud teie isikuandmetele juurde pääseda ja neid kasutada ainult meie nimel kindlate ülesannete täitmiseks, milleks nad on meie korralduste alusel kohustatud ning neilt nõutakse teie isikandmete hoidmist konfidentsiaalsete ja turvalistena. Kui kohaldatav õigus seda nõuab, võite hankida teie isikuandmete töötlejate loendi (vt (12 lõiku et  meiega ühendust võtta).

Krediidiinfoasutused / võlgade sissenõudjad. Kohaldatava õiguse lubatud määral on krediidiinfoasutused ja võlgade sissenõudjad ettevõttevälised äriühingud, kelle abi me kasutame teie krediidivõime tuvastamiseks (eriti tellimuste puhul, mis tasutakse alles pärast väljastamist) või tasumata arvete sissenõudmiseks.

Kolmandad osalised, kes kasutavad isikuandmeid oma turunduseesmärkidel. Me ei litsentseeri ega müü teie isikuandmeid kolmandatele osalistele nende turunduseesmärkide täitmiseks, v.a juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Nende nimi avaldatakse siis, kui teilt nõusolekut küsitakse.

Kolmandad osalised, kes kasutavad isikuandmeid õiguslikel põhjustel või ettevõtete ühinemise/omandamise tõttu. Avalikustame teie isikuandmed kolmandatele osalistele õiguslikel põhjustel või ettevõtete omandamise või ühinemise korral (vt 5. lõigust lähemalt).

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatava õigusega üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks andmeid koguti (nagu on kirjeldatud eespool 5. lõigust), või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. Isikupärastatud kasutajakogemuse pakkumiseks kasutatavaid isikuandmeid (vt 5. lõigust lähemalt) säilitatakse kohaldatava õigusega lubatud aja jooksul.

8. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE

Rakendame allpool kirjeldatud asjakohaseid meetmeid, et hoida teie isikuandmed konfidentsiaalse ja turvalisena. Juhime tähelepanu, et kaitse ei kehti teabele, mida te jagate avalikes keskkondades, nt kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikes.

Isikud, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele.  Volitatud personal või esindajad töötlevad teie isikuandmeid vajaduse alusel olenevalt konkreetsest eesmärgist, milleks teie isikuandmeid koguti (nt tarbijate heaolu küsimuste eest vastutaval personalil on ligipääs teie tarbimisajaloole).

Töökeskkonna abinõud.  Säilitame teie isikuandmeid töökeskkondades, mis kasutavad volitamata juurdepääsu tõkestamiseks mõistlikke turvameetmeid. Järgime isikuandmete kaitsmisel mõistlikke standardeid. Andmete edastamine Internetis ei ole kahjuks täiesti turvaline ja kuigi anname endast teie isikuandmete kaitsmisel parima, ei saa me oma veebisaitide/rakenduste kaudu edastatud andmete turvalisust tagada.

Abinõud, mille järgimist teilt ootame. Ka teil endal on isikuandmete turvalisena hoidmisel tähtis roll. Kui loote veebikonto, valige kindlasti parool, mille äraarvamine oleks teistele raske ning ärge avaldage oma parooli mitte kunagi mitte kellelegi. Te vastutate parooli konfidentsiaalsena hoidmise ning oma konto mistahes kasutamise eest. Ühise või avaliku arvuti kasutamisel ärge lubage kunagi oma kasutajatunnust/meiliaadressi ega parooli meelde jätta, logige kindlasti kontolt välja iga kord, kui arvuti juurest lahkute. Samuti peate kasutama meie veebisaidil/rakenduses pakutavaid privaatsussätteid või kontrollivahendeid.

Teie isikuandmete edastamine. Kuna meie äritegevus on rahvusvaheline, võib seoses selles andmekaitseteatises loetletud eesmärkidega osutuda vajalikuks edastada teie isikuandmeid Nestlé kontserni piires või kolmandatele isikutele, nagu on kirjeldatud 6. lõigus. Seega võime edastada teie isikuandmeid riikidesse, kus kehtivad teie asukohariigist erinevad seadused ja andmekaitsenõuded.

9. TEIE ÕIGUSED

Juurdepääs isikuandmetele. Teil on õigus pääseda juurde teid puudutavale informatsioonile, sellega tutvuda ning küsida sellest füüsiline või elektrooniline koopia. Teil on ka õigus küsida informatsiooni isikuandmete allika kohta.

Eelmainitud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust või kirjutage ettevõttele Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe kaudu, aadressil Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Šveits, lisades oma isikut tõendava dokumendi koopia või sellele vastavad andmed (kui seda nõuame meie või nõuab seadus). Kui päringu on esitanud muu isik, tõestamata, et tegi seda seaduslikult teie nimel, siis sellele ei vastata. Juhime tähelepanu, et meile esitatud isikut tuvastavat teavet töödeldakse ainult kooskõlas kohaldatava õigusega ja sellega lubatu piires.

Lisaõigused (nt isikuandmete muutmine või kustutamine). Seadusega sätestatud juhtudel võite (i) nõuda oma isikuandmete kustutamist, ülekandmist, parandamist või läbivaatamist; (ii) piirata oma isikuandmete kasutamist või avaldamist; ja (iii) võtta tagasi nõusoleku andmete töötlemiseks.

Pange tähele, et teatud olukorras ei ole meil võimalik teie isikuandmeid kustutada ilma seejuures teie kasutajakontot kustutamata. Meilt võidakse nõuda teatud isikuandmete säilitamist pärast teie esitatud kustutamise nõuet, et saaksime täita oma õiguslikke või lepingulisi kohustusi. Olenevalt kohaldatavast õigusest võidakse meil lubada teatud isikuandmed säilitada, et täita ettevõtte ärieesmärke.

• Osal meie veebisaitidest on kasutusel eraldi funktsioon, mis lubab Teil esitatud isikuandmetega tutvuda ja neid muuta. Pidage meeles, et palume registreeritud klientidel end enne kontoteabele juurdepääsu või selles muudatuste tegemist tuvastada (nt kasutajatunnuse/meiliaadressi ja parooliga). See aitab vältida volitamata juurdepääsu teie kontole.

Loodame, et saame vastata kõigile teie isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Lahendamata jäänud probleemi korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

10. TEIE VALIKUD, KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA AVALDAME

Püüame jätta teile esitatud isikuandmete suhtes erinevaid valikuid. Järgnevalt on loetletud võimalused, kuidas te saate oma isikuandmeid kontrollida.

Küpsised / muu sarnane tehnoloogia. Oma nõusolekut saate hallata (i) meie nõusoleku halduris või (ii) oma veebilehitsejas, et keelduda kõigist või osast küpsistest / sarnastest tehnoloogiatest või et teile antaks nende kasutamisest märku. Vt 4. lõiku.

Reklaam, turundus ja müügiedendus. Võite anda Nestléle nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toodete või teenuste reklaami eesmärgil, märgistades registreerimisvormil märkeruudu(d) või vastates meie klienditeeninduse esitatud küsimus(t)ele. Kui otsustate, et ei soovi sellist teavet enam saada, võite igal ajal turundusmaterjali saamisest loobuda, järgides kaasasolevaid juhiseid. Selleks, et loobuda mistahes sidekanali (sh kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustike) kaudu edastatavast turundusmaterjalist, võite igal ajal klõpsata kaasasoleval lingil, logida sisse veebisaitidele/rakendustele või kolmandate osaliste sotsiaalvõrgustikesse ning muuta oma konto profiilis eelistusi, eemaldades märgistuse vastavatest märkeruutudest, või helistada meie klienditeenindusse. Pidage meeles, et isegi kui loobute turundusmaterjali saamisest, võite saada meilt endiselt haldusteateid, nagu tellimuse või muu tehingu kinnitus, kontotoimingu teavitus (nt konto kinnitamine, parooli muutmine jne) ja muid olulisi turundusega mitte seotud teadaandeid

Isikupärastamine (veebis ja veebiväliselt). Kui õigusaktid seda nõuavad ja kui soovite, et Nestlé kasutaks teie isikuandmeid, et pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust / sihtreklaame ja -sisu, võite sellest meile teada anda, märgistades registreerimisvormil vastava(d) märkeruudu(d) või vastates klienditeeninduse küsimus(t)ele. Selleks, et loobuda mistahes isikupärastamisest, võite igal ajal logida sisse veebisaitidele/rakendustele ja muuta oma konto profiilis eelistusi, eemaldades märgistuse vastavatest märkeruutudest, või helistada meie klienditeenindusse.

Sihtreklaam Teeme koostööd reklaamivõrgustike ja muude reklaamiteenuste pakkujatega (edaspidi: reklaamipakkujad), kes teevad meie ja muude meiega mitte seotud ettevõtete nimel Internetis reklaami. Mõned neist reklaamidest on kujundatud teie huvide järgi, mille oleme tuvastanud aegade jooksul kas Nestlé või muude meiega mitte seotud ettevõtete veebisaitidelt. Selleks et uurida lähemalt, kuidas selline reklaam toimib ja kuidas loobuda huvipõhisest reklaamist ettevõtetelt, kes osalevad Digital Advertising Alliance’i (edaspidi: DAA) eneseregulatsiooni programmis, külastage veebisaiti YourAdChoices Lisaks saate DAA AppChoices'iga liitunud ettevõtete reklaamist loobuda mobiilirakenduses, laadides selle alla kas iOSi või Androidi äpipoest. Samuti saate peatada täpsete asukohaandmete kogumise mobiilseadmest konkreetse seadme asukohaseadete menüüst.

11. TEATISE MUUTMINE

Ajakohastame seda teatist, kui muudame isikuandmete töötlemise meetodeid. Jätame endale õiguse oma meetodeid ja seda teatist igal ajal muuta. Lugege teatist aeg-ajalt uuesti, et ajakohastatud või muudetud versiooniga kursis olla.

12. VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD JA NENDE KONTAKTANDMED

Kui teil on küsimusi selle teatise või meie andmekaitsepõhimõtete kohta või soovite neid kommenteerida või esitada meile kohaldatavate andmekaitse õigusaktide alusel kaebuse,:
võtke meiega ühendust, või kirjutage ettevõttele Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe kaudu, aadressil Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Šveits või oma elukohariigis

Samuti võite võtta ühendust meie andmekaitsebürooga aadressil  DataPrivacy@purina.nestle.com või kirjutada ettevõttele Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe kaudu, aadressil Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Šveits.

Võtame vastu kõik isikuandmete töötlemise kaebused ja uurime neid (sh kaebuse, et oleme teie õigusi kohaldatavate andmekaitse õigusaktide järgi rikkunud).